algebraic manifold nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

algebraic manifold nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm algebraic manifold giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của algebraic manifold.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • algebraic manifold

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    đa tạp đại số