algebraic extension nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

algebraic extension nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm algebraic extension giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của algebraic extension.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • algebraic extension

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    mở rộng đại số