algebraic operation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

algebraic operation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm algebraic operation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của algebraic operation.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • algebraic operation

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    phép toán đại số