algebraic function nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

algebraic function nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm algebraic function giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của algebraic function.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • algebraic function

    * kỹ thuật

    hàm đại số