algebraic topology nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

algebraic topology nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm algebraic topology giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của algebraic topology.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • algebraic topology

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    tôpô đại số