algebraic solution nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

algebraic solution nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm algebraic solution giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của algebraic solution.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • algebraic solution

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    nghiệm đại số