algebraic element nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

algebraic element nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm algebraic element giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của algebraic element.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • algebraic element

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    phần tử đại số