algebraic variety nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

algebraic variety nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm algebraic variety giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của algebraic variety.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • algebraic variety

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    đa tạp đại số