algebraic form nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

algebraic form nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm algebraic form giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của algebraic form.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • algebraic form

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    dạng đại số