algebraic adjunct nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

algebraic adjunct nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm algebraic adjunct giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của algebraic adjunct.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • algebraic adjunct

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    phần phụ đại số