algebraic structure nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

algebraic structure nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm algebraic structure giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của algebraic structure.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • algebraic structure

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    cấu trúc đại số