algebraic equivalence nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

algebraic equivalence nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm algebraic equivalence giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của algebraic equivalence.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • algebraic equivalence

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    tương đương đại đô