algebraic equation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

algebraic equation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm algebraic equation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của algebraic equation.

Từ điển Anh Việt

  • algebraic equation

    (Tech) phương trình đại số

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • algebraic equation

    * kỹ thuật

    phương trình đại số