algebraic geometry nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

algebraic geometry nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm algebraic geometry giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của algebraic geometry.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • algebraic geometry

    * kỹ thuật

    đại số

    hình học

    hình học đại số