algebraic theory nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

algebraic theory nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm algebraic theory giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của algebraic theory.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • algebraic theory

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    lý thuyết đại số