algebraic addition nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

algebraic addition nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm algebraic addition giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của algebraic addition.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • algebraic addition

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    phép cộng đại số