algebra data type nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

algebra data type nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm algebra data type giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của algebra data type.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • algebra data type

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    kiểu dữ liệu đại số