algebra on a field nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

algebra on a field nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm algebra on a field giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của algebra on a field.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • algebra on a field

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    đại số trên một trường