algebra of classes nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

algebra of classes nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm algebra of classes giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của algebra of classes.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • algebra of classes

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    đại số các lớp