algebraist nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

algebraist nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm algebraist giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của algebraist.

Từ điển Anh Việt

  • algebraist

    /,ældʤi'breiist/

    * danh từ

    nhà đại số học

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • algebraist

    a mathematician whose specialty is algebra