algebra module nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

algebra module nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm algebra module giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của algebra module.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • algebra module

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    môđun đại số