algebra of logic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

algebra of logic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm algebra of logic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của algebra of logic.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • algebra of logic

    * kỹ thuật

    đại số lôgic