algebra of finite order nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

algebra of finite order nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm algebra of finite order giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của algebra of finite order.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • algebra of finite order

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    đại số có cấp hữu hạn