từ xa trong Tiếng Anh là gì?

từ xa trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ từ xa sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • từ xa

  from a distance; from afar

  thấy cái gì từ xa to see something from a distance

  remote; tele-

  sự truy cập/quản lý/giám sát/trợ giúp từ xa remote access/management/surveillance/help

  sự xử lý từ xa teleprocessing

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • từ xa

  remotely, from a distance, from far away