từ nhỏ trong Tiếng Anh là gì?

từ nhỏ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ từ nhỏ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • từ nhỏ

    in one's chilhood/infancy; from an early age

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • từ nhỏ

    since youth, since one was young