từ hồi trong Tiếng Anh là gì?

từ hồi trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ từ hồi sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • từ hồi

    xem từ khi

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • từ hồi

    since (time)