từ tố trong Tiếng Anh là gì?

từ tố trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ từ tố sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • từ tố

    semanteme

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • từ tố

    semanteme