từ khí trong Tiếng Anh là gì?

từ khí trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ từ khí sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • từ khí

    magnetism