từ giờ trong Tiếng Anh là gì?

từ giờ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ từ giờ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • từ giờ

    (từ giờ trở đi) from now on; from now onwards; from this moment forward; henceforth; henceforward

    từ giờ cho đến thứ hai, chúng tôi rảnh we've got time between now and monday

    từ giờ cho đến mai là xong hết it will be finished by tomorrow