từ trở trong Tiếng Anh là gì?

từ trở trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ từ trở sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • từ trở

    * dtừ

    reluctance