từ giã trong Tiếng Anh là gì?

từ giã trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ từ giã sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • từ giã

    xem từ biệt

    bắt tay từ giã ai to give somebody a parting handshake

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • từ giã

    to say goodbye