từ ái trong Tiếng Anh là gì?

từ ái trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ từ ái sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • từ ái

    affection, love, attachment

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • từ ái

    affection, love, attachment