từ mẫu trong Tiếng Anh là gì?

từ mẫu trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ từ mẫu sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • từ mẫu

    affectionate mother; foster-mother