từ thế trong Tiếng Anh là gì?

từ thế trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ từ thế sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • từ thế

    to die, to expire, to depart this life