từ vị trong Tiếng Anh là gì?

từ vị trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ từ vị sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • từ vị

    (ngôn ngữ học) lexeme