từ nay trong Tiếng Anh là gì?

từ nay trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ từ nay sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • từ nay

    from this time/day forth; from now on/onwards; henceforth; henceforward

    từ nay trở đi, ta nên nhìn hoàn cảnh của họ dưới một góc độ khác from now on, we should consider their situation from a different angle/in a different light

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • từ nay

    from now (on)