từ tay trong Tiếng Anh là gì?

từ tay trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ từ tay sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • từ tay

    * thngữ

    at somebody's hands