từ phú trong Tiếng Anh là gì?

từ phú trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ từ phú sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • từ phú

    rhythmical prose

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • từ phú

    rhythmical prose