từ từ trong Tiếng Anh là gì?

từ từ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ từ từ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • từ từ

    slowly

    từ từ quay lại! turn around slowly!

    step by step; inch by inch; gradually

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • từ từ

    slow, leisurely; to take it slow, take one’s time, go slowly