từ hôn trong Tiếng Anh là gì?

từ hôn trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ từ hôn sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • từ hôn

    to refuse somebody's offer of marriage

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • từ hôn

    to refuse somebody’s offer of marriage, refuse somebody