từ nan trong Tiếng Anh là gì?

từ nan trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ từ nan sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • từ nan

    hesitant because of difficulty

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • từ nan

    hesitant because of difficulty