từ tổ trong Tiếng Anh là gì?

từ tổ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ từ tổ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • từ tổ

    (ling) group of words

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • từ tổ

    group of words