từ lâu trong Tiếng Anh là gì?

từ lâu trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ từ lâu sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • từ lâu

    * phó từ since

    * ttừ

    long-ago

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • từ lâu

    for a long time