từ khu trong Tiếng Anh là gì?

từ khu trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ từ khu sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • từ khu

    magnetic