từ cú trong Tiếng Anh là gì?

từ cú trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ từ cú sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • từ cú

    sentence

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • từ cú

    sentence