từ đó trong Tiếng Anh là gì?

từ đó trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ từ đó sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • từ đó

    xem từ đấy

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • từ đó

    after which, after that, from which; from that time, since then