từ ấu trong Tiếng Anh là gì?

từ ấu trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ từ ấu sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • từ ấu

    tenderness for the children