từ kép trong Tiếng Anh là gì?

từ kép trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ từ kép sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • từ kép

    two word compound