từ cổ trong Tiếng Anh là gì?

từ cổ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ từ cổ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • từ cổ

    * dtừ

    archaism