từ tạ trong Tiếng Anh là gì?

từ tạ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ từ tạ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • từ tạ

    decline; excuse or exculpate oneself